Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "POMOCNA DŁOŃ".

§2

Stowarzyszenie Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w miejscowości Gnojnik.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z Organami Państwowymi, Samorządowymi, kościołami, oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§7

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Rozdział II

Cele i środki działania

  §8

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym.
Działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości 
Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo. 
Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi. 
Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie. 
Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym.
Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej. 
Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci

§9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

Poprawę warunków środowiskowych - w tym materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką poprzez tworzenie i powadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS – w tym placówek pobytu dziennego, Domów Dziecka, świetlic integracyjnych
Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
Doradztwo i opiekę prawną - pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.
Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.